Sedan 2009 har medlemsföreningarna möjlighet att tilldelas föreningsrådets föreningspris.

Vid 2008 års stämma beslutades att inrätta ett föreningspris att årligen delas ut vid föreningsrådets årsstämma

Priset ska tilldelas den förening som styrelsen för KFR anser bäst/mest framgångsrikt medverkat till att:
- inom sitt område ge kommunens invånare möjlighet till en positiv fritid
- ge sina medlemmar goda demokratiska och etiska värderingar
- öka samarbetet mellan föreningarna i Knivsta kommun

Priset kan endast ges till en förening och inte en enskild person. Föreningen måste vara medlem i föreningsrådet. Styrelsen kan ta fram egna förslag men också välja att inte dela ut priset om ingen lämplig kandidat har kunnat hittas.

Våra pristagare:

Föreningspriset för 2018 tilldelades Sportklubben Vide

"Föreningen har med stort engagemang jobbat för alla ungdomar liksom vuxnas rätt att delta i de aktiviteter som utförts. I Knivsta har föreningen aktivt samarbetat med andra föreningar för att främja att ungdomar ska vara aktiva långt upp i åldrarna. Med ett nystartat damlag och ett aktivt herrlag samt korplag har föreningen jobbat för en fortsatt aktiv samt jämlik seniorverksamhet. Följaktligen har detta möjliggjort för fler att kunna bibehålla sitt livslånga intresse. Med 400 aktiva spelare och ett 100-tal ledare i olika roller jobbar föreningen hårt för att alla ungdomar ska lära sig ta ansvar. Föreningen prioriterar gemenskapen mellan alla engagerade i klubben, föräldrar, ledare samt aktiva spelare. Då föreningen driver en lagsport anses samarbete och förståelse för andra människor viktigt. Föreningen ger därigenom de unga bra förebilder och goda etiska värderingar. Föreningen som tilldelas föreningspriset 2018 är Upplands fjärde största innebandyförening, Sportklubben Vide. "

Föreningspriset för 2017 tilldelades Friluftsfrämjandet Knivsta

"I skogar, sjöar och skärgårdar har föreningen aktiviteter med stor bredd och för alla åldrar över hela året. I verksamheten läggs stor vikt vid upplevelserna av vistelse i naturen och att deltagarna samtidigt visar hänsyn till naturen och andra deltagare. Föreningen är mycket mån om att utbilda ledare för sina olika aktiviteter. Föreningen bjuder regelbundet in till ”prova på-tillfällen” för att bl.a. nå nyinflyttade Knivstabor. Under senare år har föreningen erbjudit nya Knivstabor av utländsk härkomst – ofta med liten erfarenhet av vistelse i skog och mark – möjlighet att kostnadsfritt delta i föreningens kurser. Föreningen har därigenom väl utnyttjat den stora inflyttningen till Knivsta för tillväxt i den egna verksamheten. Föreningen verkar aktivt för att öka samarbetet med andra föreningar inom friluftslivet."

Föreningspriset för 2016 tilldelades Odlarföreningen Dränggråten

"Föreningen driver sin jordbundna verksamhet i Västra Ängby sedan 1980. På en f.d. åker, av en tidigare arrendator kallad Dränggråten, får föreningens medlemmar odla växter för eget bruk. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. En viktig social aktivitet är de öppet hus-dagar som föreningen ordnar i egen regi eller tillsammans med andra föreningar. I år arrangeras den 25:e s.k. Dränggråtens dag. Under dessa dagar får besökare smaka på ”närodlade” grönsaker (mycket uppskattat) och få information och odlingstips av inbjudna experter. Egentligen är det öppet hus hela året eftersom man kan ströva fritt i området då det inte är inhägnat. Under senare år har föreningen hållit studiecirklar om odling öppna för alla världsmedborgare. En allt viktigare uppgift för föreningen är att ge nya medborgare med utländsk härkomst möjlighet till utlopp för sin ofta stora odlingsiver."

Föreningspriset för 2015 tilldelades Lagga-Långhundra Bollklubb
”Föreningen bedriver bl.a. betydande bollbaserad barnverksamhet. Bygdens befolkning bjuds både brasor, byfester och bingo. Brukshudsklubbsarrangemang belyser bredden. (Slut på allitterationer.)
Föreningen som bildades på 1940-talet har sin verksamhet och sina medlemmar huvudsakligen utanför Knivsta tätort. Viktigt för föreningen är att skapa kamratskap och lagkänsla samtidigt som man ska ha roligt och visa respekt för alla i verksamheten. Föreningen har mångårig erfarenhet av att samverka med olika typer av föreningar. Föreningen utvecklar sådant samarbete. Föreningen får därigenom betydelse för föreningslivet i stort i bygden. Föreningen möter nya utmaningar på ett flexibelt och uppfinningsrikt sätt.”

Föreningspriset för 2014 tilldelades Eda Lägergårdsförening
”Föreningen bildades för bara några år sedan. Genom föreningens snabba agerande säkrades allmänhetens tillgång till de attraktiva markerna kring Eda lägergård.
Genom upprustning och modernisering av anläggningen, med stor insats av ideellt arbete, har anläggningen åter kunnat användas för uthyrning till föreningar, skolklasser och privatpersoner till en låg kostnad.
Föreningen samverkar med flera andra föreningar och organisationer och har under 2014 utvecklat evenemangen som vänder sig till såväl föreningsmedlemmar som intresserad allmänhet.
Genom samarbete med Knivsta kommun blev naturskola en ny permanent verksamhet med Eda lägergård som bas.”

För åren 2012 och 2013 utdelades inget pris.

Föreningspriset för år 2011 tilldelades Lagga fältrittklubb
"Föreningen vänder sig till alla åldrar (när det gäller aktiviteter och utbildning) men barn- och ungdomsverksamheten dominerar. I föreningens verksamhet ryms utöver den regelbundna ridverksamheten såväl tävlingar och shower för erfarna ryttare som pröva på-ridning för nybörjare.  Särskilt har s.k. riddagar varit välbesökta tillställningar.
I handhavandet av hästar utvecklas och prövas de etiska värderingar som föreningen fäster stor vikt vid. Föreningen startade år 1969 och redan året därpå bildades en ungdomssektion.  Föreningen ger stort utrymme för ungdomar att sköta planering och ta ansvar för genomförande av olika aktiviteter varför ungdomssektionen är i hög grad drivande i föreningen. Detta ger ungdomarna praktisk träning av demokrati i föreningsform samtidigt som deras påhittighet och entusiasm stärker gemenskapen i föreningslivet."

Föreningspriset för år 2010 tilldelades Knivstabibliotekets vänner
”Föreningen har ända sedan sin tillkomst år 1993 haft en bred verksamhet inom kulturområdet. Förutom att stödja och utveckla intresse för biblioteksverksamhet har föreningen stimulerat engagemang för olika kulturfrågor. Föreningen har genom åren genomfört ett stort antal arrangemang som vänt sig till såväl egna medlemmar som intresserad allmänhet. Särskilt träffar med olika författare och personer med Knivstaanknytning har varit välbesökta tillställningar. Många arrangemang har skett i samarbete med olika föreningar i Knivsta.”

Föreningspriset för år 2009 tilldelades Vassunda IF
”Föreningen har under en följd av år lagt ner ett omfattande arbete med anläggning och underhåll av elljusspåret vid Boängsvägen för att hålla det tillgängligt för såväl sommar- som vinteraktiviteter för egna medlemmar men också för allmänheten. Den som vill kan utnyttja spåret utan någon avgift. I anslutning till spåret sker samarbete med Knivsta cykelklubb beträffande en BMX-bana. När snötillgången och isförhållandena tillåter anlägger föreningen även skidspår på sjön Valloxen.”