Årsstämman 2024

Vi välkomnar våra medlemmar till årsstämma 2024.

Tid: onsdag 24 april kl. 19.00
Plats: Glasäpplet, CIK

Anmälan senast den 21 april med e-post till: knivstaforeningsrad@gmail.com

Motioner till årsstämman ska vara insända till styrelsen senast fyra veckor före årsstämman.

Handlingar till årsstämman:
Föredragningslista årsstämma 2024
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Budgetförslag 2024 och ekonomisk redovisning 2023

Enkät till medlemsföreningar

Föreningsrådet skickade under hösten 2023 en enkät med frågor till medlemsföreningarna. Föreningsrådet är angeläget om att vara till största nytta för sina medlemsföreningar och ville därför få in synpunkter och önskemål från föreningarna.

Medlemsmöten

Knivsta Föreningsråds medlemsföreningar träffas i Teams. Här får alla medlemsföreningar möjlighet att diskutera och föra fram ärenden samt informera om sina aktiviteter. Varje möte inleds med kort information från styrelsen om t ex möten med kommunen. Ofta har kommunen eller någon organisation varit med och förmedlat information.
Vi ber varje medlemsförening att försöka delta vid varje möte - gärna någon ur styrelsen men det går lika bra med ledare eller engagerade barn/unga om ni har verksamhet för den målgruppen. Vi siktar på att hålla möten korta men utbytesintensiva.

Mötena meddelas med e-post till föreningarna.

Årsstämman 2023

Vi välkomnar våra medlemmar till årsstämma 2023.

Tid: måndag 24 april kl. 19.00
Plats: Glasäpplet, CIK

Handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor före årsstämman.
Motioner till årsstämman ska vara insända till styrelsen senast fyra veckor före årsstämman.
Handlingar:
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Ekonomisk redovisning 2022
Budgetförslag 2023

Möte om flyktingmottagande

20 mars 2023 kl 19.00 i Glasäpplet, CIK

Företrädare för kommunen ger information om flyktingmottagandet i Knivsta och om hur nyanlända har etablerat sig i vårt samhälle, arbetsmarknadsåtgärder och om barnens skolgång.
Föreningarna delar med sig av sina erfarenheter av att inkludera nyanlända i sin förening.
Återkoppling till tidigare insatser från föreningslivet och kommunen.

Samtal med våra förtroendevalda - inför valet 2022

4 september genomförde föreningsrådet ett gott samtal med politiker från alla partier i Knivstas kommunfullmäktige. Det bidrog till att sätta föreningarnas frågor på agendan hos samtliga partier. Nedan några punkter som avhandlades genom redovisning från politiken, frågor för föreningar och dialog mellan publik och representanter. Samtalet fortsätter på medlemsmöten, workshops och när föreningsrådets styrelse enligt rutin möter både tjänstemän och politiker i kommunen.

- Kommunstyrelsens Kultur- och fritidsutskott handhar fritidsfrågorna
- Stöd till ideellt engagemang i föreningslivet: kostnader och lokalmöjligheter
- Samhällsplanering och fritidskoefficient i detaljplaner
- Hur kan vi möta Knivstas ungdomars oro i klimatkrisen, hur minskas kommunens miljöpåverkan
- Utrymme för föreningsliv utomhus: ökade resurser för park- och naturförvaltningen

Politiken skiljer sig åt i detaljer, men generellt visades en samstämmighet i viljan att möjliggöra föreningslivet. Kommunens budget ger inte utrymme för utökade bidrag, men flera partier uttryckte behov av ökade anslag till park- och naturförvaltning och behovet av att se över tillgängligheten och samnyttja fler lokaler. Alla nio politiker lyfte vad som görs för att minska Knivstas miljöpåverkan och att det är viktigt att oavsett ålder praktisera bättre beteenden samt att om fyra år hoppas de och måste vi ha en lägre miljöpåverkan än idag.

Vid sista punkten lyfte Vassunda IF Skidor sitt förslag om konstnö vid elljusspåret, som presenterats i andra sammanhang.
- Konstsnöanläggning i Knivsta (powerpoint-fil, 2,5 MB)

Årsstämman 2022

Representanter från medlemsföreningarna är välkomna till årsstämma 16 maj.

Tid: Måndag 16 maj kl 19-20
Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus

Handlingar:
Föredragslista årsstämma 2022-05-16
Verksamhetsberättelse 2021
Intäkter och utgifter 2021
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022
Förslag stadgeändringar 2021-04-21

Årsstämman 2021

Vi välkomnade våra medlemmar till årsstämma onsdagen 21 april.

Handlingar som behandlades vid årsstämman:
Verksamhetsberättelse 2020
Ekonomisk redovisning 2020
Stadgeändringar årsmöte 2021-04-21
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021

Föreläsning i Knivsta Centrum för Idrott och Kultur 8 februari 2020

Informationsvägar

höst 2018
Denna sida uppdateras mindre ofta. Informationsutbytet med medlemmar fokuseras istället till medlemsbrev per e-post till ordförande och andra kontaktpersoner i medlemsföreningarna samt i inlägg på vår Facebookgrupp för medlemmar.

26 augusti 2018 - Föreningsorienterad frågestund med våra politiker

Frågestund om fritids- och kulturfrågor
Söndagen 26 augusti kl 18-20 i Tilassalen

Knivsta Föreningsråd bjuder medlemsföreningar och allmänhet till en frågestund om fritids- och kulturfrågor inför valet.
Vid frågestunden kommer samtliga partier i fullmäktige ges möjlighet att lyfta deras prioriterade frågor inom fritids- och kulturområdena. Sedan följer några förberedda frågor och fler frågor från alla som kommer - vi försöker se till att alla sidor av föreningslivet blir lyft.

Välkomna!

Föreningsmatchningsprojektet

2017-12-12

Föreningsmatchningsprojektet är nu slutfört.

I detta pilotprojekt bedrevs aktiviteter i en handfull föreningar som var anslutna till KFR.

Några av slutsatserna som framkom i projektet var att det bör finnas information på olika språk, finnas tillgång till en mentor som kan lotsa in nya knivstabor till en förening och att det överlag upplevdes positivt att lära känna nya människor med en liten annan bakgrund än de som är födda och uppvuxna i Knivsta.

Slutrapport med bilagor