Medlemsbrev december 2017

2017-12-12

Till Medlemsföreningarna i Knivsta Föreningsråd!

Här kommer Föreningsrådets Medlemsbrev för december 2017 med information om några av de frågor som varit uppe till diskussion i våra möten med Knivsta kommun.

Medlemsbrev december 2017

Föreningsmatchningsprojektet

2017-12-12

Föreningsmatchningsprojektet är nu slutfört.

I detta pilotprojekt bedrevs aktiviteter i en handfull föreningar som var anslutna till KFR.

Några av slutsatserna som framkom i projektet var att det bör finnas information på olika språk, finnas tillgång till en mentor som kan lotsa in nya knivstabor till en förening och att det överlag upplevdes positivt att lära känna nya människor med en liten annan bakgrund än de som är födda och uppvuxna i Knivsta.

Slutrapport med bilagor

Knivsta kommuns översiktsplan

2017-10-22

Kommunens översiktsplan har varit ute för synpunkter i en andra utställning.

Knivsta föreningsråds synpunkter efter andra utställningen
Knivsta kommuns arbete med översiktsplanen (kommunens hemsida)

Aktuella remisser - kommunal och regional planering

2017-09-18

Föreningsrådet har under september lämnat synpunkter på detaljplanen för ett nytt idrotts- och aktivitetshus i norra Alsike och på regionens remiss till regional cykelstrategi.

Yttrande idrotts- och aktivitetshus Alsike (2017)
Synpunkter regional cykelstrategi (2017)

2017-08-27

Idrotts- och aktivitetshus i norra Alsike
Fram till 6 september 2017 ställer kommunen ut förslaget till ett nytt idrotts- och aktivitetshus i norra Alsike. I början av året träffade kommunen både föreningsrådet, våra medlemmar och andra föreningar för att diskutera husets och omgivningens utformning och användning. Föreningsrådet kommer lägga fram synpunkter på förslaget.

Utveckling av transportinfrastruktur i regionen
Region Uppsala arbetar fram en ny Länstransportplan samt Regional cykelstrategi. Föreningsrådet kommer inte lämna synpunkter på länstransportplanen. Cykelstrategin kommer vi ha synpunkter på, då förutsättningarna för cykeltrafik samverkar med hur våra medlemmar rör sig till och från aktiviteter i föreningslivet.

De medlemmar som är intresserade av att aktivt delta i arbetet med att lämna synpunkter som representerar Knivstas föreningsliv är välkomna att höra av sig till styrelsen.

Sommarlovsaktiviteter i Knivsta

2017-07-03

Det finns mycket att göra i Knivsta under sommaren. Kommunen har tagit fram ett sommarlovsprogram där flera av våra medlemmar är starka bidragsgivare till att våra barn och ungdomar får en aktivitetsfylld sommar!

Sommarlovsaktiviteter i Knivsta 2017

Föreningsrådets synpunkter på förslag till översiktsplan

2017-06-03

Knivsta Föreningsråd följer för medlemmarnas räkning planerings- och byggnadsfrågor inom Knivsta kommun när det gäller fritid, sport och rekreation.

Knivsta kommun har 3 maj - 3 juni 2017 haft översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 ute på samråd. Föreningsrådets styrelse har informerat medlemsföreningarna under framtagandet av yttrandet.

KFRs synpunkter på förslag till ÖP

Föreningslivets synpunkter på Centrala Ängby

2017-05-29

Knivsta kommun har haft förslag till detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera ute för samråd från och med 20 april till och med 29 maj 2017.

Eftersom det är angeläget att vi från föreningslivets sida utnyttjar möjligheten att lämna våra synpunkter på planen har föreningsrådets styrelse lämnat ett yttrande. Yttrandet har synpunkter på hur de boendes behov av ytor för spontanidrott/lek, tillgång till kvarterslokaler, närhet till friluftsområden mm tillgodoses.

KFRs yttrande på förslag till detaljplan för Centrala Ängby

Den 22 april bjöds medlemsföreningarna in att lämna sina synpunkter på planen till styrelsen för att bygga in dem i ett gemensamt svar. Flera medlemmar lämnar självklart egna yttranden och ska så göra, men ofta finns det föreningar som annars avstår och det var dessa föreningsrådet främst vände sig till.

Föreningslivets plats i Nydal

2017-03-17

Knivsta Föreningsråd har 32 medlemsföreningar inom idrotts- och kultursektorn och följer tillsammans med dem den planeringsprocess som genomförs för stadsdelen Nydal.

Särskilt viktigt tycker vi det är att "utgå från barns perspektiv och en mänsklig skala. Plats för idrott och kultur är viktiga delar i staden."  (ur visionen för Nydal, antagen av kommunfullmäktige 16 februari 2016)

Läs föreningsrådets synpunkter på detaljplanearbetet.

Föreningsmatchning

2016-11-16

Om er förening vill matchas, fyll i blanketten och hör av er till föreningsrådet!
Anmälan föreningsmatchning

Kick-off föreningsmatchning 15 november 2016:
Inbjudan Dokumentation